The story of martial-arts master Ip Man, the man who trained Bruce Lee.

Director:
Kar Wai Wong

Writers:
Kar Wai Wong (story),
Jingzhi Zou (screenplay)

Stars:
Tony Leung Chiu Wai,
Ziyi Zhang,
Jin Zhang